KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Od 25 maja 2018 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, s.1 dalej – RODO zmianie uległy wymagania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

W poniższej klauzuli chcielibyśmy w sposób przejrzysty i zrozumiały przekazać Państwu informacje jakie dane są przetwarzane przez stowarzyszeni, w jakim celu i na jakiej podstawie oraz kto jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.

1. Administrator

Administratorem Państwa danych jest:

Stowarzyszenie sportowe „Golf Club Jelenia Góra”

Jako administrator danych Golf Club Jelenia Góra jest odpowiedzialny za wykorzystywanie tych danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową lub udzieloną zgodą oraz przepisami prawa. W celu realizacji tego założenia klub podjął niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby Państwa dane były bezpieczne.

W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: kontakt@golf.jgora.pl oraz pod nr tel. 691 385 828 (Prezes Klubu).

2. Cel przetwarzania danych

Stowarzyszenie sportowe „Golf Club Jelenia Góra” przetwarza dane osobowe w celach:

 • statutowych,
 • wypełniania obowiązków prawnych,
 • realizacji umów zawartych z partnerami klubu,
 • promocyjnych i informacyjnych,
 • w pozostałych wypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniej udzielonej zgodzie.

3. Jaki dane są przetwarzane przez stowarzyszenie

Przyjęliśmy zasadę minimalizowania przetwarzanych danych, tzn. że nie przetwarzamy danych, które są nam zbędne do prowadzenia działalności klubu i pracy na rzecz jego członków.

Przetwarzamy przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu i zawarte w deklaracji członkowskiej tj.:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane adresowe,
 • dane kontaktowe.

Do realizacji celów zawartych w pkt. 2 wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników klubu, a także kadry trenerskiej, pracowników i współpracowników w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach klubu oraz wydawnictwach tradycyjnych, w tym mediach.

Powyżej wymienione dane są podawane dobrowolnie, są jednak niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w stowarzyszeniu sportowy „Golf Club Jelenia Góra”.

Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, związane ze stosunkiem pracy możemy wymagać innych niezbędnych danych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych pozyskanych za zgodą, których dane dotyczą jest
art.6 ust. 1a RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane są przetwarzane podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego podstawę stanowi zobowiązanie prawne klubu podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1c RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu klubu lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą przetwarzane dane, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności wtedy podstawę do przetwarzania danych stanowi art.6 ust.1f RODO.

5. Komu mogą być przekazywane Państwa dane.

W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Państwa dane mogą być przekazywane:

 • organom administracji państwowej i samorządowej;
 • podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym;
 • podmiotom obsługującym klubowe systemy informatyczne.

Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Jak długo przetwarzane są dane

Państwa dane są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym okresie, przez czasy wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane będą przechowywane dopóty, dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przechowywania. W razie zgłoszenia sprzeciwu dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Prawo sprzeciwu

Sprzeciw może być wniesiony w każdym momencie jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W tym wypadku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenie, dochodzenia i obrony roszczeń.

9. Prawo do informacji

W każdej chwili mogą Państwo uzyskać informację o tym jakie kategorie danych przetwarzamy oraz w jakich celach to robimy. Mogą Państwo żądać o Administratora bezpłatnej kopii swoich danych.

10. Prawo do sprostowania

W przypadku gdy Państwa dane są nieaktualne, niepełne lub nieprawidłowe przysługuje Państwu prawo dokonania sprostowania i korekty danych.

11. Prawo do usunięcia danych

To tzw. prawo bycia zapomnianym przysługuje Państwu gdy:

 • dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą a zgoda ta została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej uzasadniającej przetwarzanie danych,
 • jeśli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

12. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

To uprawnienie mogą Państwo zrealizować w sytuacji kwestionowania poprawności przetwarzanych danych, przetwarzania niezgodnego z prawem, odmowy przez Państwa usunięcia danych, a w zamian ich ograniczenia, gdy cel przetwarzania przestaje istnieć lub gdy złożyliście sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art.21 ust.1, a nie ustalono jeszcze czy uprawniony interes klubu przewyższa Państwa interesy.

13. Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych w powszechnie stosowanej formie do innej jednostki.

14. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych doszło do naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania tychże danych.

15. Prawo cofnięcia zgody.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody, przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia tejże zgody. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody.